Mistrzowie Mediacji

Na zgłoszenia czekamytylko do 15 lutego! (2)IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji już w marcu!

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, organizowanym przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej. Misją konkursu jest wskazywanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron – ponieważ jest metodą pozwalającą wypracowad rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu – ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Uczestnikami Konkursu mogą byd studenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz absolwenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu magisterskiego nie wcześniej niż 2 lata przed finałem Konkursu, zgłaszający swój udział jako drużyna licząca od 3 do 5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych wzoru ugody przed mediatorem oraz scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie. Termin nadsyłania zgłoszeo upływa 15 lutego 2016 r., natomiast finał Konkursu odbędzie się w dniach 14-15 marca 2016 r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!